Аналіз роботи ДНЗ за 2018 - 2019 н.р.

Аналіз результатів роботи колективу Нижньосірогозького дошкільного навчального закладу (дитячий садок) № 3 за 2018-2019 н.р.

  Керуючись основними державними документами, що регламентують діяльність навчального закладу, педагогічний колектив вирішує завдання реалізації вимог Базового компоненту дошкільної освіти шляхом планомірної підготовки дошкільників до подальшої навчальної діяльності, вдосконалення предметно-розвивального середовища, необхідних умов для розвитку потреб та інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості.

   Організація освітнього процесу в дошкільному закладі у 2018-2019 н.р. спрямовувалась на реалізацію річних завдань, а саме: виховання патріотично-налаштованої особистості шляхом розвитку соціально-комунікативних навичок включення дітей до участі у трудовій діяльності спільно з дорослими та іншими дітьми; формування елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля.

  Результативністю плідної взаємодії фахівців щодо підвищення культури мовлення дошкільників визначаються показники участі вихованців старшого дошкільного віку та педагогів в конкурсі «Мова солов'їна ».

  Важливим напрямком роботи колективу є збереження і укріплення здоров'я вихованців. Реалізація його забезпечена співпрацею педагогів та батьківського загалу щодо створення умов для фізичного, психічного розвитку, охорони життя дошкільників.

Аналіз та оцінка стану фізичного розвитку дітей здійснювались за показниками середнього відвідування дітей, картами здоров`я дітей у групах, аналізу захворюваності, визначення кількості частохворіючих дітей та індексу здоров'я.

Моніторинг фізичного розвитку і підготовленості дітей дошкільного віку свідчить про достатній рівень рухових вмінь і навичок дітей. Проведення системи дослідження фізичного розвитку дошкільників за комплексною програмою дозволяє не тільки оцінити стан рухової підготовленості, фізичного розвитку і фізіологічних можливостей дитини, а й надавати корекційну допомогу щодо формування фізичних вмінь і навичок та визначити її результативність за показниками рівня рухової підготовленості та фізичного розвитку дітей

З метою відстеження рівня фізичної підготовленості вихованців дошкільного навчального закладу та визначення результативності фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми в квітні 2019 року проведене діагностичне обстеження фізичної підготовленості дітей старшого дошкільного віку. Всього обстежено 9 дітей. За загальними результатами обстеження на кінець року - 34 % мають високий рівень фізичної підготовленості та 65% - середній рівень. На кінець навчального року діти старшого дошкільного віку впевнено, в заданому темпі виконують основні рухи та гімнастичні вправи, дають оцінку та самооцінку виконання рухів, розуміють залежність між якістю виконання вправи і результатом; здатні самостійно застосовувати руховий досвід у повсякденному житті .

В закладі ведеться робота з охорони праці, виконання техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм. Діяльність працівників дошкільного закладу регламентується їх посадовими інструкціями, інструкціями з охорони праці та різних видів діяльності, відповідно до посад. З метою збереження життя і здоров'я дітей, працівників, відповідальними особами, планово проводяться різні види інструктажів.

Харчування вихованців здійснюється на підставі діючої нормативної бази. Перспективне двотижневе меню на зимово-весняний період 2018-2019 н.р узгоджене виконуючим обов'язки начальника Нижньосірогозького районного управління головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області . Меню-розкладка складається відповідно до картотеки страв, затвердженої керівником закладу. Середня вартість харчування за 2019 рік склала 44,17 грн.

У звітному періоді адміністрацією контролювалося питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог та своєчасне усунення порушень. Питання наслідків оперативного та планового медичного і адміністративного контролю заслуховувалися на виробничих нарадах, зборах трудового колективу. Всі приписи пожежної частини розглядаються, аналізуються та виконуються вчасно, крім тих, які потребують значних фінансових витрат (прорведено обробку дерев`яних конструкцій даху).

У 2018-2019 навчальному році навчально-виховний процес в дошкільному навчальному закладі забезпечували 2 педагоги. Показники якісного складу педагогів за освітнім, кваліфікаційним рівнями залишаються стабільними, що дозволяє задовольняти потреби у здобутті дошкільної освіти.

З метою подальшого підвищення професійної компетентності педагогічних працівників адміністрацією ведеться постійна робота щодо забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Підвищували свою фахову майстерність педагоги закладу (відвідували методичні об'єднання району, семінари).

У 2018-2019 навчальному році були проведене комплексне, тематичне та вибіркове вивчення стану освітньої роботи (вивчення стану роботи з національно-патріотичного виховання дошкільників, стану роботи з визначення якості проведення занять з фізичної культури, надання оцінки перебігу адаптаційного періоду дітей дошкільного віку. Результати контролю освітньої роботи свідчать, що робота з дітьми проводиться на достатньому рівні, методичні рекомендації, отримані на консультаціях та педагогічних радах, виконуються.

Вивчення динаміки досягнень дітей здійснювалось впродовж навчального року у формі контрольних зрізів знань дітей, бесід, спостережень, за результатами комплексного та тематичного контролю. Порівняльний аналіз засвоєння базових знань дошкільної освіти з основних розділів програми свідчить про достатній рівень сформованості показників компетентності дітей (71%), аналіз моніторингу роки вказує на позитивну динаміку досягнень дітей та істотне підвищення рівня оволодіння дітьми програмовим матеріалом наприкінці навчального року.

Показники готовності дітей 6-річного віку до подальшого навчання в школі свідчать про доцільність змісту організаційно-педагогічної та освітньо-виховної роботи педагогів у розвитку та формуванні компонентів шкільної зрілості. Результати діагностичної роботи свідчать, що у 14% дітей середній рівень і 44% достатній рівень інтелектуальної готовності до навчання у школі.

З метою удосконалення форм та активізації дієвої наступності, для підвищення якості, перспективності та наступності у роботі ДНЗ та початкової школи, створені умов для переходу дітей до навчання в школі. Протягом усього навчального року адміністрацією та педагогами проводилась систематична робота з батьками вихованців та педагогічним колективом школи ( в травні 2019 року проведено інтегроване заняття), створено сприятливі умови для переходу дітей до навчання в школі, підготовці дітей до школи в рамках проекту «Нова українська школа».

Впродовж навчального року діяли колегіальні органи: педагогічна рада, збори трудового колективу, загальні збори трудового колективу та батьків.

Проведені педради, спрямовані на розв'язання завдань удосконалення освітнього процесу, забезпечили підвищення рівня професійної компетенції педагогів та надали оцінку результативності педагогічного процесу в цілому.

На зборах трудового колективу заслухані і обговорені питання: фінансово-господарської діяльності, виконання системи заходів щодо охорони і зміцнення здоров'я дітей та дотримання санітарно-гігієнічного режиму; дотримання вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процессу та організації харчування.

Предметом обговорення на зборах трудового колективу визначались питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти; зміцнення матеріально-технічної бази; організації літнього оздоровчого періоду.

Введеться облік дітей, складено списки дітей за роками народження, який щорічно оновлюється та доповнюється. Діти п'ятирічного віку охоплені 100 %.

Аналіз роботи дошкільного закладу за 2018-2019 навчальний рік визначив, що обрані форми та методи, об'єднані зусилля адміністрації та педагогічного колективу позитивно вплинули на результативність роботи педагогів у підвищенні якості освіти. Заходи річного плану виконано в повному обсязі. текст тут...